Mancomunitat d'Aigües
de les Garrigues

Danys ocasionats per les fortes pluges del mes d’Octubre

L’objecte de la següent memòria és detallar les actuacions necessàries per a la reparació dels danys causats en les fortes pluges sofertes el mes d’octubre en la Mancomunitat d’aigües dels Garrigues.

Actuacions realitzades

DEPÒSIT LES BESSES – CERVIÀ: Reparació canonada de fundició

Un tram de canonada que discorre entre el dipòsit regulador dels Besses i el bombament de Cervià es va veure afectat pel creixement del cabal del va riure Set, el qual va descalçar el marge del camí i, amb això, es va emportar alguns trams de canonada de fosa de DN 300mm. L’actuació de reparació constava de la substitució dels diversos trams de canonada, que sumaven uns 20 metres en total.

VINAIXA: Revisió, localització i reparació de la canonada

Les pluges esdevingudes durant el dia 22 d’octubre van provocar que la canonada que ve del dipòsit Regulador de l’Albi, concretament, en el tram que discorre pel camí Trilla es veiés arrossegada per l’aigua.

A través d’aquesta canonada es proveïa; d’una banda, els municipis de Espluga Calba, Senan, Els Omellons i la Floresta, que es troben en cotes més baixes. D’altra banda, Tarrès i La Fulleda, situats en cotes més altes. A tots aquests municipis se’ls subministro aigua potable a través de cubes donis del dia 23 d’octubre fins al 26 d’octubre.

Com el trencament de la canonada es trobava després de la bifurcació que alimenta al dipòsit de Vinaixa es va instal·lar una platina cega, evitant d’aquesta manera la pèrdua d’aigua i dirigint tot el volum cap al dipòsit Vinaixa. Aquest dipòsit té cota suficient per a proveir els municipis de Omellons, Espluga Calba, Senan i Boscatge, per això, es va instal·lar una connexió provisional de DN 90 mm connectat a la xarxa de distribució de Vinaixa.

D’aquesta manera es podia proveir una part dels municipis a través de la xarxa i només Tarrès i Fulleda es continuen proveint a través de cubes fins a dia d’avui.
 
ESPLUGA CALBA: Reparació de canonada
 
Una vegada instal·lat el provisional que permetia proveir els municipis de Omellons, Espluga Calba i Senan, es va detectar que hi havia una avaria en el ramal de  l’Espluga Calba, ja que l’aigua no arribava al dipòsit municipal. Per a localitzar el punt exacte es van fer diversos tastos, finalment es va trobar l’avaria en un tram del camí asfaltat direcció la Espluga Calba. L’asfalt s’havia esquerdat a conseqüència de les fortes pluges i havia trencat la canonada de DN 80 mm que passava per sota.
8

VILOSELL – LA POBLA DE CÉRVOLES: Reparació  d’avaria

De la canonada que surt del bombament del Vilosell i que alimenta el dipòsit de Sa Pobla de Cèrvoles, es van descalçar aproximadament 100 metres a causa de les fortes pluges, alguns dels 5 trams de canonada van baixar arrossegats per l’aigua, mentre que uns altres es van mantenir en el seu lloc, encara que van quedar desconnectats i exposats a l’exterior.

VILOSELL: Camp de futbol

Totes les aigües acumulades de les fortes precipitacions van passar per la pista del costat del camp de futbol i, com a conseqüència, van descalçar la canonada d’aigua potable i van provocar una avaria fent-se necessari substituir un tram d’1 metre de DN 80 mm.

Descarregables: