Protecció de dades

Responsable del tractament

El responsable dels tractaments realitzats és la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues, amb seu a la Ctra. C-230, 25175 Sarroca, Lleida. Telèfon: 973293617.  Web: http://www.magarrigues.cat

Finalitat

La finalitat del tractament de dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza la Mancomunitat i que seran accessibles en el registre d’activitats de tractament.

Legitimació

El tractament de les seves dades es realitza per al compliment d’obligacions legals per part de la Mancomunitat, de funcions realitzades en interès públic o en l’exercici de poders públics que li són atorgats. En els casos que la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, aquest caldrà que sigui prestat per mitjà d’una clara acció afirmativa. Es podrà consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme la Mancomunitat en el registre d’activitats de tractament.

Conservació de dades

El temps de conservació de les dades ve determinat per diferents factors, principalment el fet que les dades segueixin essent necessàries per atendre les finalitats per a les quals hagin estat recollides en cada cas. En segon lloc es conserven per fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les dades per part de la Mancomunitat, i per atendre qualsevol requeriment d’altres administracions públiques o òrgans judicials.

En conseqüència les dades s’han de conservar durant el temps necessari per preservar el seu valor legal o informatiu o per acreditar el compliment de les obligacions legals, però no per un període superior al necessari d’acord amb les finalitats del tractament.

En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria.

En el cas de les dades que es tracten exclusivament en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona revoca aquest consentiment.

Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte per obligació legal.

Podeu consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme la Mancomunitat en el registre d’activitats de tractament.

Criteris del tractament de dades

En el tractament de les dades assumim plenament els principis del Reglament General de Protecció de Dades.

 1. Els tractem de manera lícita (únicament quan tenim una base legal que ens ho permet i amb transparència davant l’interessat).
 2. Els destinem a les finalitats determinades, explícites i legítimes que expliquem en el moment d’obtenir-les. Posteriorment no els tractem de manera incompatible amb aquestes finalitats.
 3. Tractem únicament les dades adequades, pertinents i limitades al que és necessari en cada cas i per cada finalitat.
 4. Ens esforcem perquè les dades estiguin actualitzades.
 5. Les conservem durant el temps necessari, complint la normativa que regula la conservació de la informació pública.
 6. Apliquem les mesures tècniques o organitzatives adequades per evitar el tractament no autoritzat o il·lícit, o la seva pèrdua, destrucció o dany accidental.
Delegat de protecció de dades

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la política de protecció de dades de la Mancomunitat, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones.

El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. L’article 39 de l’RGPD, recull les funcions del delegat de protecció de dades.

Hi podeu contactar mitjançant:

 • Correu electrònic: aigues@magarrigues.cat
 • Adreça de contacte: Ctra. C-230, 25175 Sarroca, Lleida.
 • Telèfon: 973293617.
Contacte

Atenem les consultes de les persones que utilitzen els formularis de contacte de la nostra pàgina web. Les dades s’utilitzen únicament per aquesta finalitat i no es comuniquen a altres persones.

Drets de la persona interesasada

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

 • A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.
 • A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d’aquest tractament.
 • A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.
 • A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.
 • A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.
 • A demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.
 • A la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d’ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.
 • A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l’exercici o defensa davant reclamacions.
 • A no rebre informació. Atenem immediatament les peticions de no seguir rebent informació de les nostres activitats i serveis, quan aquests enviaments es fonamentaven únicament en el consentiment de la persona que n’és receptora.
Com es poden exercir o defensar els dret

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud a la Mancomunitat a l’adreça postal o a les altres dades de contacte indicades a l’encapçalament.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva web (www.apdcat.cat).