Mancomunitat d'Aigües
de les Garrigues

Subvenció subministrament d’aigua de la Diputació de Lleida

Atès l’informe favorable de fiscalització de la intervenció, de data 27 d’octubre de2022, la Diputació de Lleida ha atorgat a la Mancomunitat d’aigües de les Garrigues una subvenció per import de 50.000 € per atendre les despeses “Subministrament d’aigua potable als municipis».